Opłaty

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP (ul. Kolegialna 3) w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

1. Opłaty jednorazowe w SPP wynoszą:

pkt. Czas parkowania Wysokość stawki (w zł)
1) Pierwsze 30 minut (zawiera się w pierwszej godzinie parkowania w SPP) * bezpłatne
2) Za pierwszą godzinę 2,00
3) Za drugą godzinę 2,40
4) Za trzecią godzinę 2,80
5) Za czwartą i każdą następną godzinę 2,00
6) Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo 12,00

* zgodnie z §10 ust. 1 uchwały nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dn. 26.01.2016r. z późniejszymi zmianami.

1.1. Opłata jednorazowa dokonana za pomocą systemu płatności mobilnej obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek wyznaczonych w ust. 1 za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty, z wyłączeniem pkt. 1) i 6).

2. Abonamenty obowiązujące w SPP w Płocku w formie zryczałtowanej stawki, wynoszą:

pkt. Rodzaj opłaty Okres Wysokość stawki (w zł)
1) Abonament mieszkańca (M1) zgodnie z §18 za pierwszy samochód Rok 30
2) Abonament mieszkańca (M2) zgodnie z §18 za drugi samochód Miesiąc kalendarzowy 100
3) Abonament ekologiczny (E – hybryda) Miesiąc kalendarzowy 100
4) Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) Miesiąc kalendarzowy 1125

Artykułem 49 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) dokonano zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), w ten sposób, że w art. 13 ust. 3 pkt 1 dodano literę „ e”, tym samym zwalniając z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefie płatnego parkowania pojazdy elektryczne, o których mowa  w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

3. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

pkt. Rodzaj opłaty Wysokość stawki (w zł)
1) Opłata dodatkowa 50

Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub:

a) na rachunek bankowy 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794,
b) na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  Zawiadomieniu do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat (dla Zawiadomień wystawionych od 01.01.2018 r.)

prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.

4. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla:

1) Pojazdu samochodowego na okres do 30 minut w danym dniu jednorazowo,
2) Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju oznaczonych znakami D-19 i D-20 oraz oczekujących na odbiór klienta do 10 minut,
3) Pojazdów samochodowych jednośladowych parkujących w miejscach specjalnie oznaczonych,
4) Pojazdów osób niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej w rozumieniu § 2 pkt 9,
5) Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,
6) Pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy ulicach wymienionych w Dziale II do niniejszej Uchwały, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut,
7) Pojazdów Straży Miejskiej w Płocku,
8) Pojazdów służbowych prokuratury i sądów wyłącznie w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami na czterech miejscach postojowych.

5. Od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).

ulotka_abonament