Deklaracja dostępności - Strefa Płatnego Parkowania w Płocku

Strefa Płatnego Parkowania w Płocku Dokumenty Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strefy Płatnego Parkowania.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-03-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niepełne opisy alternatywne elementów grafiki szablonu strony,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie – publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • treści wskazane w ramach Google Maps oraz YouTube.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock
 • E-mail: sekretariat@kmplock.eu
 • Telefon: 800 880 010 lub 24 367 45 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi Biur Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
adres: ul. Kolegialna 3, Płock
kontakt: spp@kmplock.eu
telefon: (24) 367-45-45

Do Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania można dojechać zarówno komunikacją miejską, autem, jak i rowerem.

W odległości ok. 250 m od Biura zlokalizowany jest przystanek “Kwiatka” obsługujący linie autobusowe nr 0, 2, 4, 7, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 33, 140.

Osoba podróżująca autem ul. Kolegialną, ma do dyspozycji parking zlokalizowany bezpośrednio przy Biurze. Parking jest w Strefie Płatnego Parkowania.

Punkt zlokalizowany jest na parterze w kamienicy przy ul. Kolegialnej 3 przy bramie w kierunku wschodnim od ulicy Tumskiej. Wejście bezpośrednio z chodnika z dwoma stopniami zewnętrznymi oraz dwa stopnie wewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz, stanowiska znajdują się na wprost wejścia.

Toaleta tylko dla pracowników, brak toalety dla klientów.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami możliwa od zaplecza, należy przejść przez bramę, pracownicy służą pomocą.
Dodatkowo można kontaktować się bezpośrednio pod numerem tel. (24) 367-45-45.

Po wcześniejszym zgłoszeniu, Biuro jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego . Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Dozwolone

Wyznaczone miejsce siedzące do obsługi.


Biuro Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

adres: ul. Bielska 9/11, Płock
kontakt: mzd@mzd-plock.eu
telefon: (24) 264 01 20

Dostęp do budynku na poziomie zero – Biuro Podawcze + obsługa / pomoc

Tablice informacyjne

Brak opisów

Brak miejsc parkingowych. Możliwość korzystania z parkingów Strefy Płatnego Parkowania

Prawo wstępu z psem asystującym na BOK na poziomie zero

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

MZD Płock ul. Bielska 9/11 – wejście od ulicy

mzd@mzd-plock.eu lub telefonicznie: 24 264 01 20 lub osobiście.