Opłaty - Strefa Płatnego Parkowania w Płocku

Szanowni Państwo, z uwagi na wątpliwości dotyczące Strefy Płatnego Parkowania przypominamy, że wnioski reklamacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku (ul. Bielska 9/11) lub Biurze Obsługi SPP w Płocku (ul. Kolegialna 3) lub na adres spp@kmplock.eu w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Po przekroczeniu tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Opłaty jednorazowe

Opłaty jednorazowe w SPP wynoszą:

pkt.Czas parkowaniaWysokość stawki (w zł)
1)Pierwsze 30 minut (zawiera się w pierwszej godzinie parkowania w SPP) *bezpłatne
2)Za pierwszą godzinę2,00
3)Za drugą godzinę2,40
4)Za trzecią godzinę2,80
5)Za czwartą i każdą następną godzinę2,00
6)Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo12,00
* tylko dla użytkowników Programu Płockarta

Opłata jednorazowa dokonana za pomocą systemu płatności mobilnej obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek wyznaczonych w ust. 1 za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty, z wyłączeniem pkt. 1) i 6).

Abonamenty

Abonamenty obowiązujące w SPP w Płocku w formie zryczałtowanej stawki, wynoszą:

pkt.Rodzaj opłatyOkresWysokość stawki (w zł)
1)Abonament mieszkańca (M1) zgodnie z §18 za pierwszy samochódRok30
2)Abonament mieszkańca (M2) zgodnie z §18 za drugi samochódMiesiąc kalendarzowy100
3)Abonament ekologiczny (E – hybryda)Miesiąc kalendarzowy100
4)Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)Miesiąc kalendarzowy1125
5)Abonament ogólny (P)Miesiąc kalendarzowy250

Numer rachunku bankowego 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794 dla opłat abonamentowych.

Artykułem 49 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) dokonano zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), w ten sposób, że w art. 13 ust. 3 pkt 1 dodano literę „ e”, tym samym zwalniając z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefie płatnego parkowania pojazdy elektryczne, o których mowa  w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

pkt.Rodzaj opłatyWysokość stawki (w zł)
1)Opłata dodatkowa50

Opłatę dodatkową należy uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia w kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania, mieszczącego się w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 lok.2 lub:

 • na indywidualny rachunek bankowy wskazany w  Zawiadomieniu do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat (dla Zawiadomień wystawionych od 01.01.2018 r.),
 • na rachunek bankowy 98 1240 3174 1111 0010 7033 6794 (dotyczy tylko abonamentów)

prowadzony przez Bank PEKAO SA należący do Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej 17, podając numer rejestracyjny pojazdu oraz numer wystawionego zawiadomienia do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Od 16 kwietnia 2021 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Płocka nr 491/XXIX/2021 z dnia 25 marca 2021 roku opłatę dodatkową będzie można uiścić również w parkomacie. Poniżej znajduje się krótka instrukcja, jak tego dokonać.

Instrukcja opłacania zawiadomienia w parkomacie

Zwolnienia z opłat

Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla:

 1. Pojazdu samochodowego na okres do 30 minut w danym dniu jednorazowo dla uczestników Programu Płocka Karta Mieszkańca,
 2. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju oznaczonych znakami D-19 i D-20 oraz oczekujących na odbiór klienta do 10 minut,
 3. Pojazdów samochodowych jednośladowych parkujących w miejscach specjalnie oznaczonych,
 4. Pojazdów osób niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej w rozumieniu § 2 pkt 9,
 5. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,
 6. Pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy ulicach wymienionych w Dziale II do niniejszej Uchwały, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut,
 7. Pojazdów Straży Miejskiej w Płocku,
 8. Pojazdów służbowych prokuratury i sądów wyłącznie w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami na czterech miejscach postojowych.

Od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.). m.in pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

INFORMATOR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Karta abonamentowa – dokument potwierdzający uprawnienie do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.

Rodzaje Abonamentów obowiązujących w SPP:

 • Abonament mieszkańca (M1) – przysługuje dla pierwszego pojazdu samochodowego do lokalu mieszkaniowego
 • Abonament mieszkańca (M2) – przysługuje dla drugiego pojazdu samochodowego do lokalu mieszkaniowego
 • Abonament ogólny (P) – przysługuje osobie korzystającej z pojazdu samochodowego po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego w Biurze SPP
 • Abonament ekologiczny (E) – przysługuje osobie korzystającej z pojazdu samochodowego o napędzie hybrydowym po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego w Biurze SPP
 • Karta abonamentowa Koperta – zastrzeżone miejsce parkingowe w kopercie dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego

Abonament mieszkańca M1 i M2 sprzedawany jest:

 • Osobom fizycznym zameldowanym na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy w Strefie Płatnego Parkowania, będącymi właścicielem lub współwłaścicielami pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową (wynajem długoterminowy)
 • Osobom, które nie zalegają z należnościami z tytułu braku opłaty parkingowej w SPP

Abonament ogólny „P” sprzedawany jest:

 • Osobom korzystającym z pojazdu samochodowego, po złożeniu w Biurze SPP wniosku z numerem rejestracyjnym pojazdu i wniesieniu opłaty
 • Abonament ogólny (P) uprawnia do parkowania we wszystkich sektorach SPP

Gdzie może parkować posiadacz karty abonamentowej?

 • Abonament M1 i M2 mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania uprawnia do parkowania wyłącznie w obszarze Sektora, w obrębie którego zameldowany jest mieszkaniec SPP, z wyłączeniem ulicy Kwiatka, na której możliwe jest parkowanie przez mieszkańców ze strefy S.C. (Strefa Centralna).
 • Abonament P uprawnia do parkowania pojazdu w całej Strefie Płatnego Parkowania.
 • Abonament E uprawnia do parkowania pojazdu w całej Strefie Płatnego Parkowania.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby wykupić abonament?

 • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele lub współwłaściciele. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową
 • Dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania na terenie SPP lub oświadczenia osoby ubiegającej się o abonament mieszkańca o zameldowaniu w strefie z zachowaniem warunku § 18

Osoby, które nie posiadają abonamentu, wnoszą opłatę w parkomacie lub poprzez aplikację mobilną, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Pierwsze 30 minut parkowania jest bezpłatne tylko dla użytkowników Programu Plockarta, należy pobrać bezpłatny bilet z parkomatu, który można wykorzystać tylko raz dziennie lub poprzez aplikację Plockarta w telefonie komórkowym.

Pojazdy o napędzie elektrycznym parkują w Strefie Płatnego Parkowania bezpłatnie (pojazd musi posiadać oznaczenie EE lub zielone tablice rejestracyjne).

Pojazdy samochodowe jednośladowe bezpłatnie parkują w miejscach specjalnie oznaczonych.