Regulamin - Strefa Płatnego Parkowania w Płocku

UCHWAŁA NR 249/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f i art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 1742, 6972 i 8905) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „ 7) Niezwłoczne pobranie biletu parkingowego – czynność faktyczna – polegająca na pobraniu biletu parkingowego, bezpośrednio po zaparkowaniu pojazdu w strefie należy udać się do parkomatu lub zaewidencjonować parkowanie w systemie płatności mobilnych,”;
 2. w § 8 po pkt 4 w tabeli dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
pkt.Rodzaj opłatyOkresWysokość stawki (w zł)
5)Abonament ogólny (P)Miesiąc kalendarzowy250
 1. w § 14 uchyla się ust.5;
 2. § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku utraty pojazdu samochodowego (tj. sprzedaży, kradzieży, likwidacji), nie podlega zwrotowi.”;
 3. w § 16 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a.W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wydany abonament, wskutek jego uszkodzenia lub wypadku, wydaje się abonament zastępczy na pojazd zastępczy, na okres nie dłuższy niż wydany dotychczasowy abonament, jeżeli wnioskodawca złoży w biurze SPP wniosek o wydanie abonamentu zastępczego i spełni warunki:
  • złoży oświadczenie o utracie możliwości korzystania z pojazdu wskutek uszkodzenia lub wypadku,
  • przedłoży umowę z ubezpieczycielem lub zakładem naprawczym lub inny dokument potwierdzający wydanie pojazdu zastępczego do używania w określonym terminie, nie dłuższym niż czas naprawy albo likwidacji szkody, przy czym dotychczasowy abonament ulega zawieszeniu tylko na czas obowiązywania abonamentu zastępczego. ”;
 4. w § 16 po ust. 5 dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „5b. W przypadku zmiany pojazdu lub zmiany numeru rejestracyjnego w ramach obowiązującego abonamentu klient otrzyma nieodpłatnie nowy abonament na nowy pojazd, na okres nie dłuższy niż opłacony abonament, spełniając łącznie następujące warunki:
  • w biurze strefy zgłosi fakt zmiany pojazdu, na który został wydany abonament,
  • zwróci wydany opłacony dotychczasowy abonament,
  • przedstawi dowód (umowę) potwierdzający fakt zmiany pojazdu.”;
 5. w § 17 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ 5) Abonament ogólny (P)”;
 6. § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§18. 1.Uprawnienie do wykupienia abonamentu M1 i M2, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej posiada osoba zameldowana na terenie SPP z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 m-cy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. lub samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony z zastrzeżeniem, że jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego wynosi powyżej 2,5 tony, wydany abonament obejmuje wyłącznie miejsca postojowe wyznaczone na jezdni i w zatokach postojowych. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową (wynajem długoterminowy).”;
 7. § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele lub współwłaściciele. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową (wynajem długoterminowy)”;
 8. w § 20 ust. 1 skreśla się wyrazy: „elektrycznym lub”;
 9. § 20 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele lub współwłaściciele oraz adnotację iż pojazd posiada napęd hybrydowy. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową (wynajem długoterminowy),;
 10. Po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu: „ § 23a. 1. Uprawnienie do wykupienia abonamentu ogólnego (P), po wniesieniu opłaty zryczałtowanej posiada osoba korzystająca z pojazdu samochodowego.
  1. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą wykupić i otrzymać kartę abonamentową, po przedstawieniu w Biurze SPP dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  2. Wykupienie abonamentu P na kolejny okres możliwe jest w Biurze SPP lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy do czasu ważności karty abonamentowej.
  3. Abonament ogólny (P) uprawnia do parkowania we wszystkich sektorach SPP.”;
 11. w § 30 uchyla się ust. 5.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

ZARZĄDZENIE NR 1105/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 grudnia 2019 r.

uchylające Zarządzenie Nr 2809/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2016 roku w w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym oraz określenia procedury jej postępowania ze zmianami.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), § 8 ust. 2 i § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019r., Nr 278/2019  z dnia 5 lutego 2019r., Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019r., Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019r., Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019r. i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Uchylam w całości Zarządzenie Nr 2809/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2016 roku w w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym oraz określenia procedury jej postępowania oraz Zarządzenie Nr 4249/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym oraz określenia procedury jej postępowania.

§ 2.

Komisja ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym rozpatrzy wszystkie odwołania w dotychczasowym trybie, które wpłyną do Komisji za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do końca dnia 19.12.2019 r. włącznie. Odwołania, które wpłyną po tej dacie rozpatrzy Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

Uzasadnienie.

W związku z postanowieniami uchwały Nr 249/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej, którą usunięto możliwość odwołania do Komisji powołanej przez Prezydenta od decyzji Zarządu Drogi w postępowaniu reklamacyjnym uchyla się Zarządzenie Nr 2809/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2016 roku ze zmianami powołującego Komisję do działania. Od dnia 20.12.2019 r. Zarząd Drogi rozpatruje wniosek reklamacyjny zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 280/XV/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej ze zm.

UCHWAŁA NR 280/XV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2016 r. (z późniejszymi zmianami)

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1-5 i 7, art. 13f, art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2015 roku poz. 460 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
§ 1.
 1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Płocka, której granice określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się wykaz ulic wchodzących w skład SPP, o których mowa w Dziale II niniejszej uchwały.
 3. Ustala się wysokość opłat i zasady ich pobierania, o których mowa w Dziale III niniejszej uchwały.
 4. Ustala się regulamin SPP, o którym mowa w Dziale IV niniejszej uchwały.
§ 2.

Użyte w uchwale określenia oraz skróty oznaczają:

 1. SPP – Strefa Płatnego Parkowania, to część obszaru miasta, charakteryzująca się znacznym deficytem miejsc postojowych, na którym pobierana jest opłata za parkowanie na drogach publicznych,
 2. Mieszkaniec SPP – osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie SPP,
 3. Operator Techniczny SPP – Podmiot obsługujący SPP w imieniu Zarządu Drogi w Płocku,
 4. Zarząd Drogi – jednostka organizacyjna wykonująca obowiązki zarządcy drogi na danym terenie, na podstawie ustawy o drogach publicznych. W chwili wejścia w życie niniejszej uchwały w Płocku funkcję tę pełni Miejski Zarząd Dróg,
 5. Kontroler SPP – pracownik Operatora Technicznego SPP,
 6. Bilet parkingowy – rozpoczęcie parkowania w SPP potwierdzone dowodem wniesienia opłaty lub zewidencjonowania bezpłatnego czasu parkowania,
 7. Niezwłoczne pobranie biletu parkingowego – czynność faktyczna – pobranie biletu parkingowego, trwające nie dłużej niż 10 minut od czasu zaparkowania pojazdu,
 8. Karta abonamentowa – dokument zawierający swój numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu potwierdzający uprawnienie do wykupu abonamentu i wniesienia opłaty zryczałtowanej upoważniający do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej w SPP wydawana na okres 1 roku,
 9. Karta parkingowa – dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1137 ze zm.),
 10. System płatności mobilnych – system autoryzacji i rozliczeń zgodny z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami ( tj. Dz.U.2013.246 z dnia 2013.02.21 ze zm. ) oraz z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 873 ze zm. ),
 11. Koperta – stanowisko postojowe odpłatne przeznaczone do wyłącznego użytkowania uprawnionych uczestników ruchu zgodnie z niniejszą uchwałą, określone znakami drogowymi (napis lub symbol),
 12. Parkomat – urządzenie inkasująco – rejestrujące wydające za opłatą bilet na określony czas parkowania lub bezpłatny bilet na określony czas parkowania zgodnie z regulacjami niniejszej uchwały,
 13. Karta płatnicza – karta umożliwiająca w zastępstwie monet, zapłatę za jednorazowy postój samochodu w SPP (zbliżeniowo),
 14. Czas parkowania :
  • Prawidłowy (opłacony) – należy przez to rozumieć możliwy do oceny, stwierdzony, udokumentowany, opłacony czas postoju samochodu w SPP,
  • Nieprawidłowy (nieopłacony) – należy przez to rozumieć możliwy do oceny, stwierdzony, udokumentowany, nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas postoju samochodu w SPP,
 15. Zawiadomienie – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o braku opłaty parkingowej i nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat. Zawiadomienie jest drukiem ścisłego zarachowania, którego kopia stanowi podstawę do umieszczenia danych w nim zawartych w komputerowej bazie danych.
 16. Parkowanie – postój w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
§ 3.

Ustala się następujące granice sektorów w SPP :

 1. Sektor 1 ( SC ) – strefa centralna – obszar ograniczony ulicami: Stefana Okrzei, Józefa Kwiatka, Tumską, Mostową, koroną Skarpy Wiślanej do ulicy Stefana Okrzei,
 2. Sektor 2 ( S2 ) – obszar ograniczony ulicami: Ostatnią, Spacerową, Al. Stanisława Jachowicza, Pl. Nowy Rynek, Tumską, Józefa Kwiatka do ulicy Ostatniej,
 3. Sektor 3 ( S3 ) – obszar ograniczony ulicami: Tumską, Pl. Nowy Rynek, Al. Stanisława Jachowicza, 1 Maja, Henryka Sienkiewicza do ulicy Tumskiej,
 4. Sektor 4 ( S4 ) – obszar ograniczony ulicami: Henryka Sienkiewicza, 1 Maja, Kolegialną, Pl.Obrońców Warszawy, granicą działki 1007, Mostową, Tumską.
§ 4.

SPP nie jest strefą parkingu strzeżonego.

DZIAŁ II.
§ 5.

Wykaz dróg publicznych, na których jest pobierana opłata w obszarze SPP:

pkt.Ulica
1)Bielska – od Pl. Stary Rynek do skrzyżowania z Al. Jachowicza
2)Jerozolimska
3)Józefa Kwiatka
4)Kazimierza Wielkiego – od skrzyżowania z ulicą Stefana Okrzei do skrzyżowania z ulicą Ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego
5)Kolegialna – od skrzyżowania z ulicą Tumską do skrzyżowania z Pl. Obrońców Warszawy (wschodnia pierzeja)
6)Królewiecka z sięgaczem
7)Mostowa
8)Ostatnia
9)Piekarska
10)Pl. Gabriela Narutowicza
11)Pl. Nowy Rynek
12)Pl. Obrońców Warszawy
13)Henryka Sienkiewicza – od ulicy Antoniego Juliana Nowowiejskiego do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja
14)Stanisława Małachowskiego
15)Staromiejska
16)Stefana Okrzei
17)Synagogalna
18)Tadeusza Kościuszki – od ulicy Grodzkiej do skrzyżowania z Pl. Obrońców Warszawy (wschodnia pierzeja)
19)Teatralna
20)Tumska – od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki do ulicy Mostowej
21)Zduńska
22)1 Maja
DZIAŁ III.
§ 6.
 1. Sposób pobierania opłat:
  1. Zakup biletu w systemie samoobsługowym w parkomacie wraz z wpisaniem numeru rejestracyjnego pojazdu,
  2. System płatności mobilnej wraz z konkretnym numerem rejestracyjnym pojazdu,
  3. Wykup w biurze SPP abonamentu określonego w § 8.
§ 7.
 1. Opłaty jednorazowe w SPP uiszcza się zgodnie z §14 Działu IV, a ich wysokość wynosi:
pkt.Czas parkowaniaWysokość stawki (w zł)
1)Pierwsze 30 minut *bezpłatne
2)Za pierwszą godzinę2,00
3)Za drugą godzinę2,40
4)Za trzecią godzinę2,80
5)Za czwartą i każdą następną godzinę2,00
6)Parkowanie pomiędzy godziną 8:00 a 17:00 po uiszczeniu całej opłaty jednorazowo12,00
* zgodnie z §10 ust. 1
 1. Opłata jednorazowa dokonana za pomocą systemu płatności mobilnej obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek wyznaczonych w ust. 1 za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty, z wyłączeniem pkt. 1) i 6).
§ 8.

Abonamenty obowiązujące w SPP w Płocku w formie zryczałtowanej stawki, wynoszą:

pkt.Rodzaj opłatyOkresWysokość stawki (w zł)
1)Abonament mieszkańca (M1) zgodnie z §18 za pierwszy samochódRok30
2)Abonament mieszkańca (M2) zgodnie z §18 za drugi samochódMiesiąc kalendarzowy100
3)Abonament ekologiczny (E)Miesiąc kalendarzowy100
4)Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty)Miesiąc kalendarzowy1125
§ 9.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

pkt.Rodzaj opłatyWysokość stawki (w zł)
1)Opłata dodatkowa50
§ 10.
 1. Ustala się zerową stawkę opłat za parkowanie dla:
  1. Pojazdu samochodowego na okres do 30 minut w danym dniu jednorazowo,
  2. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju oznaczonych znakami D-19 i D-20 oraz oczekujących na odbiór klienta do 10 minut,
  3. Pojazdów samochodowych jednośladowych parkujących w miejscach specjalnie oznaczonych,
  4. Pojazdów osób niepełnosprawnych, pod warunkiem posiadania karty parkingowej w rozumieniu § 2 pkt 9,
  5. Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,
  6. Pojazdów zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy ulicach wymienionych w Dziale II do niniejszej Uchwały, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut,
  7. Pojazdów Straży Miejskiej w Płocku,
  8. Pojadów służbowych prokuratury i sądów wyłącznie w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych odpowiednimi znakami na czterech miejscach postojowych.
 2. Od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm. )
DZIAŁ IV.
REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 11.
 1. Za parkowanie w SPP pobiera się opłaty, w wysokości określonej w Dziale III do niniejszej uchwały.
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu w SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych określa Dział III. Opłaty są pobierane przez Zarząd Drogi.
§ 12.
 1. Granice SPP określa załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami pionowymi D-44 „strefa płatnego parkowania”, natomiast wyjazdy znakami pionowymi D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.
§ 13.
 1. W SPP stosuje się następujące opłaty za parkowanie :
  1. Jednorazowe – uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie lub wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych,
  2. Abonamentowe – w formie zryczałtowanej stawki uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej.
 2. Karty abonamentowe można wykupić w Biurze SPP.
 3. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPP, w czasie jej funkcjonowania, jest odpłatny jak postój innych pojazdów samochodowych z zastrzeżeniem § 10 Działu III do niniejszej Uchwały.
 4. Uiszczenie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i reklamowej, a także innej działalności do prowadzenia której niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Rozdział 2.
REALIZACJA OPŁAT W SPP
§ 14.
 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne wniesienie opłaty za parkowanie z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 zawartego w Dziale III.
 2. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP korzystającego z uprawnienia zawartego w §10 ust. 1 pkt 1 pkt 1 Działu III jest niezwłoczne zaewidencjonowanie parkowania samochodu w SPP poprzez pobranie bezpłatnego biletu za parkowanie z parkomatu lub pobranie bezpłatnego biletu za parkowanie poprzez system płatności mobilnej.
 3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w § 9 Działu III do niniejszej uchwały.
 4. Pobrany bilet parkingowy należy zachować. W przypadku zgłoszenia reklamacji stanowi on dowód prawidłowego parkowania na zasadach obowiązujących w SPP.
 5. Bilet parkingowy lub ważny abonament należy umieścić niezwłocznie w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych.
§ 15.
 1. Minimalna opłata za czas parkowania w SPP wynosi 0,50 zł.
 2. Bezpłatny czas parkowania, o którym mowa w Dziale III §7 ust. 1 pkt 1 i §10 ust. 1 pkt 1 zawiera się w pierwszej godzinie parkowania w SPP.
 3. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet, z zastrzeżeniem ust.1
 4. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie może nastąpić również przy użyciu karty płatniczej, poprzez pobranie określonej kwoty z karty.
 5. Prawidłowe parkowanie w SPP odbywa się poprzez pobranie biletu parkingowego, bezpłatnego biletu parkingowego lub opłatę wniesioną za parkowanie w systemie płatności mobilnej pojazdu samochodowego w całej SPP zgodnie z opłaconym czasem parkowania.
 6. W ramach ważnego biletu parkingowego możliwa jest zmiana miejsca parkowania pojazdu samochodowego.
 7. Niepełne wykorzystanie biletu parkingowego nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionej opłaty.
§ 16.
 1. Wysokość opłat abonamentowych, o których mowa w § 13, ust.1, pkt 2 określa Dział III do niniejszej uchwały.
 2. Abonament nie stanowi rezerwacji stałego miejsca parkowania i podstawy do roszczeń wobec Zarządu Drogi w przypadku braku miejsc parkingowych za wyjątkiem koperty.
 3. Możliwość wykupu abonamentów przysługuje osobom, które nie zalegają z należnościami z tytułu braku opłaty parkingowej w SPP w Płocku.
 4. Koszty abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku jego utraty nie podlega zwrotowi.
 5. Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku utraty pojazdu samochodowego, nie podlega zwrotowi.
 6. Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub biletu jest równoznaczne z nie wniesieniem wymaganej opłaty za parkowanie.
 7. Parkomat nie wydaje reszty. Nadwyżka przeliczana jest na dodatkowe minuty postoju.
§ 17.

W ramach SPP możliwe są do wykupienia, na podstawie zryczałtowanej kwoty, następujące abonamenty:

 1. Abonament mieszkańca ( M1 ),
 2. Abonament mieszkańca ( M2 ),
 3. Abonament ekologiczny ( E ),
 4. Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego ( koperty ).
§ 18.
 1. Uprawnienie do wykupienia abonamentu M1 i M2, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej posiada osoba zameldowana na terenie SPP z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 m-cy, będąca właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 2,5 t. Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową.
 2. Abonament M1 i M2 mieszkańca Strefy upoważnia do parkowania wyłącznie w obszarze Sektora o którym mowa w § 3, w obrębie którego zameldowany jest mieszkaniec SPP, z wyłączeniem ulicy Józefa Kwiatka na której możliwe jest parkowanie przez mieszkańców ze strefy SC. Informację o granicy Sektorów mieszkaniec otrzymuje wraz z abonamentem. Granica sektorów nie jest oznaczona znakami poziomymi i pionowymi.
 3. Abonament M1 przysługuje dla jednego pojazdu samochodowego do lokalu mieszkalnego.
 4. Abonament M2 przysługuje dla jednego pojazdu samochodowego do lokalu mieszkalnego.
 5. Wykupienie abonamentu M2 na kolejny okres ważności karty abonamentowej możliwe jest w Biurze SPP lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy do czasu ważności karty abonamentowej.
§ 19.

Osoby, o których mowa w §18 mogą wykupić abonament, po przedstawieniu w Biurze SPP następujących dokumentów:

 1. Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele lub współwłaściciele. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową,
 2. Dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania na  terenie SPP.
§ 20.
 1. Uprawnienie do wykupienia abonamentu E, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej posiada osoba korzystająca z pojazdu samochodowego o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą wykupić i otrzymać kartę abonamentową, po przedstawieniu w Biurze SPP następujących dokumentów:
  1. Dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele lub współwłaściciele oraz adnotację iż pojazd posiada napęd elektryczny lub hybrydowy. Alternatywnie umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową,
  2. Dokumentu tożsamości.
 3. Wykupienie abonamentu E na kolejny okres możliwe jest w Biurze SPP lub na rachunek bankowy do czasu ważności karty abonamentowej.
§ 21.
 1. Posiadacz ważnej karty abonamentowej, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do zwrotu karty w Biurze SPP.
 2. W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej, opłata abonamentowa za niewykorzystany okres ważności nie jest zwracana, przy czym w takim wypadku może być wydany na ten okres ważności duplikat karty abonamentowej. Koszt administracyjny wystawienia duplikatu wynosi 10 zł.
 3. Osoba, zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP, która nie wykupi abonamentu M1 lub M2, uiszcza opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP poprzez system płatności mobilnych lub opłacenie postoju w parkomacie.
§ 22.
 1. Osoby i placówki, przewożące osoby niepełnosprawne wymienione w Dziale III uchwały (§ 10 ust. 1 pkt 4), posiadające ważną kartę parkingową, mogą parkować bezpłatnie na terenie całej SPP w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, oznaczonych znakami D-18a z tabliczką T-29 lub tylko tabliczką T-29.
 2. Parkowanie pojazdów samochodowych poza miejscami, o których mowa w ust. 1 podlega odpłatności zgodnie z § 14 ust. 2 niniejszej uchwały.
§ 23.
 1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować z wnioskiem o wykup abonamentu na zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę), w celu korzystania z niego na prawach wyłączności, pod warunkiem uzyskania zgody organu zarządzającego ruchem na drogach na wyznaczenie koperty na ulicach objętych SPP.
 2. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10 % miejsc postojowych w SPP.
 3. Oznakowanie koperty lub jej likwidację wykonuje Zarząd Drogi.
 4. Utrata ważności abonamentu na zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) następuje:
  1. z upływem terminu, na który został wydany;
  2. z powodu pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z koperty;
  3. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego stanowiska postojowego, na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego;
  4. w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego zmianą organizacji ruchu.
 5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2 i 4, następuje zwrot na rzecz osoby lub podmiotu gospodarczego, które wykupiły abonament, części opłaty za niewykorzystany okres jego ważności, liczony w pełnych nie wykorzystanych dniach.
 6. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innej niż wnioskodawca osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, nie upoważnia wnioskodawcy do wysuwania z tego tytułu roszczeń wobec Zarządu Drogi lub Operatora Technicznego SPP.
§ 24.

W przypadku pojazdów samochodowych jednośladowych postój bezpłatny obowiązuje jedynie na miejscach specjalnie do tego wydzielonych, w przypadku postoju w innym miejscu użytkownik tego pojazdu musi zakupić bilet parkingowy na zasadach ogólnych. W razie nieuiszczenia opłaty obowiązują ogólne zasady opisane w Dziale IV Rozdziale 3 niniejszej Uchwały.

§ 25.

W przypadku uszkodzenia najbliższego parkomatu, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym, najbliższym parkomacie.

Rozdział 3.
PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY
§ 26.
 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się czas parkowania nieprawidłowy zgodnie z § 2 pkt 14 lit. b, udokumentowane zawiadomieniem. Pobiera się opłatę dodatkową określoną w § 9 w Dziale III do niniejszej uchwały.
 2. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 1 należy uiścić w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty wystawienia zawiadomienia.
 3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie biura SPP lub na rachunek bankowy.
 4. Opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rozdział 4.
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW
§ 27.
 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy Operatora Technicznego SPP, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami niniejszej Uchwały.
 2. Kontrolerzy SPP wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym identyfikatorem.
§ 28.

Obowiązkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów samochodowych, a w szczególności:

 1. Sprawdzenie prawidłowości wnoszenia opłat za parkowanie w całej SPP,
 2. Sprawdzanie prawidłowego czasu parkowania określonego na bilecie parkingowym lub w systemie płatności mobilnych ze stanem faktycznym,
 3. Sprawdzanie ważności kart abonamentowych i kart parkingowych,
 4. Drukowanie w terenie zawiadomień do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,
 5. Wykonywanie zdjęć pojazdów samochodowych, na terenie SPP oznaczonych datą i godziną ich wykonania,
 6. Zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów samochodowych oraz zajęciem pasa drogowego,
 7. Kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do Zarządu Drogi,
 8. 8) Kontrola oraz zgłaszanie nieprawidłowości działania parkomatów w SPP.
§ 29.

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych oraz kart abonamentowych, za wyjątkiem sytuacji określonej w §6 ust. 2.

Rozdział 5.
REKLAMACJE
§ 30.
 1. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych pisemnych upoważniony jest Zarząd Drogi.
 2. Pisemny wniosek reklamacyjny należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty zdarzenia w Zarządzie Drogi lub Biurze Obsługi SPP.
 3. Wniosek reklamacyjny wniesiony po terminie podlega odrzuceniu.
 4. Zarząd Drogi rozpatruje wniosek reklamacyjny w ciągu miesiąca kalendarzowego od daty złożenia wniosku.
 5. Odwołanie od decyzji należy składać do Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Płocka.
DZIAŁ V.
§ 31.

Prezydent Miasta Płocka może zawiesić pobieranie opłat w całej SPP lub w jej części poprzez wydanie stosownego zarządzenia, określającego w szczególności termin zawieszenia i obszar, na którym obowiązuje zawieszenie oraz niezwłoczne podanie zarządzenia do publicznej wiadomości.

§ 32.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 32a. 

Rozpoczęcie pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 33.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.